Haberler & Duyurular

ARAÇ SATIŞ İLANI

ARAÇ SATIŞ İLANI
 


GAZİANTEP İLİ OĞUZELİ BELEDİYESİ  BAŞKANLIĞI’NA AİT ARAÇ SATIŞ İLANI

Oğuzeli Belediyesine ait, 2000  model Daewoo Solar 290LCV  ekskavatör 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45′inci maddesi uyarınca açık teklif (arttırma) usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

İHALEYE ÇIKARTILAN DAEWOO (SOLAR 290LCV) MARKA EKSKAVATÖR İŞ MAKİNESİ 

NİTELİĞİ

İş Makinesi

MİKTARI

1 Adet

DURUMU

Faal

MUAMMEN BEDELİ

40.000,00.-(KırkBinTürkLirası)TL.

GEÇİCİ TEMİNATI

1.200,00.-(BinİkiYüzTürkLirası)TL.

İHALE TARİHİ VE SAATİ

07.04.2017 Cuma Günü Saat – 14:00

İDARENİN TELEFON VE FAKS NUMARASI

Tel:0 342 571 3014 Faks: 0 342 571 3016

İHALENİN YAPILACAĞI YER

Oğuzeli Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda

İDARENİN ADRESİ

Oğuzlar Mahallesi Vilayet Caddesi No:1 Oğuzeli/Gaziantep

İHALE ŞEKLİ

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
45′inci maddesi gereğince açık teklif (artırma) usulü.

  

OĞUZELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMENİNDEN

1- Oğuzeli Belediye Başkanlığına ait 1 adet iş makinesi 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereği açık teklif artırma suretiyle ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

 2-İhalesi 07.04.2017 Cuma günü saat:14:00 Oğuzeli Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

3- Satılacak iş makinesinin muhammen bedeli KDV hariç yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminat muhammen bedelin % 3’ü dür.

4- İhale bedeli ihale üzerinde kalan istekli tarafından ihale günü dahil 5(Beş) iş günü içerisinde peşin olarak ödenecektir.

5- İhale ile ilgili KDV, her türlü vergi resim harç ve masraflar alıcıya aittir.

6- Daewoo marka iş makinesi açık teklif artırma ihale yolu ile satışı yapılacaktır.

7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

A-GERÇEK KİŞİLERİN:

a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,

b- Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkametgahına ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

c-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,

d-İhale ile ilgili dilekçe,

e-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

f-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

B-TÜZEL KİŞİLERİN:

 a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d),(e) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca Tebligat ve irtibat için telefon,faks varsa elektronik posta adresi

b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,

c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2016-2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,

 d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve/veya Sanayi odası  sicil gazetesi. 

8-Gerçek ve tüzel kişiler, Ortak girişimler adına vekâleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar, yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, ihale saatine kadar İdareye vermeleri şarttır,
9- İdare, araçların tesliminde İdareyi temsilen görevli personel bulunduracaktır.

10-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgeleriyle birlikte ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

11-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

12-Satışı yapılacak iş makinesi  mesai saatleri arasında bulunduğu yerde görülebilir artırmaya girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.

13- Araçlar teslim edildikten sonraki tüm hukuki sorumluluk ihaleyi kazanan istekliye ait olacaktır.
14-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Oğuzeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden 50,00(ElliTürkLirası)TL bedelle alabilirler.Ayrıca mesai saatleri içerisinde idari şartnameyi ücretsiz olarak inceleyebilirler.Ayrıca Oğuzeli Belediyesinin internet adresi olan www.oguzeli.bel.tr. Adresinden de görülebilir. Araçları görmek isteyenler Oğuzeli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Oğuzlar Mahallesi Seylan Caddesi üzerindeki Makine İkmal Şefliğinde görebilirler

 15-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Gaziantep mahkemeleri yetkilidir.

 16-Belediyeye borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

 17- Satışı yapılan araçların devri 20 takvim günü içerisinde yapılacaktır.

18- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

19-İlanda belirtilmeyen maddeler için idari şartnamedeki hükümler geçerlidir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.